Na osnovu Zakona o praznicima Republike Srpske načelnik opštine Nikola Janjetović donio je Zaključak o radnom vremenu na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, u nedjelju 21. novembra.

 

Prema Zaključku, 21. novembra mogu da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo

- Apotekarske ustanove od 08.00 do 12.00 časova - dežurstvo

- Preduzeća i preduzetnici koja obavljaju pekarsku djelatnost od 06.00 do 12.00 časova

- Benzinske pumpe od 00.00 do 24.00 časa

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.

 

Privredni subjekti koji se bave proizvodnom i prerađivačkom djelatnošću zbog održavanja proizvodnog procesa mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima koji regulišu pitanje radnog vremena zaposlenih.

Poslodavac je dužan radnicima koji će raditi 21. novembra omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.

Kontrolu i nadzor ovog zaključka vršiće Tržišni inspektor i komunalna policija.