Министарство финансија Републике Српске позива све привредне субјекте из ресорне надлежности Министарства финансија Републике Српске, којима је закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације био забрањен рад у марту 2021. године, да поднесу захтјев за додјелу средстава у складу са Уредбом о додјели средстава за санирање посљедица пандемије вируса корона за март 2021. године.   

 

Према члану 6. наведене Уредбе, Министарство финансија спроводи поступак додјеле средстава за пословне субјекте који обављају дјелатност приређивања игара на срећу. Поред наведених, захтјев за додјелу средстава могу доставити и други пословни субјекти и предузетници, који обављају дјелатност из надлежности овог министарства ако послују у пословним просторима у оквиру трговачког центра, а који немају посебан улаз у односу на улаз трговачког центра, и ако у периоду од 26.03. до 29.03.2021. године нису имали евидентиран промет путем фискалне касе.  

Право на додјелу средстава има пословни субјект или предузетник који има регистровано сједиште у Републици Српској и који обавља дјелатност која је закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације била забрањена у периоду дужем од пет дана, почев од 4. марта 2021. године.

Поред ових услова, пословни субјект или предузетник који послује у оквиру трговачког центра обавезан је да испуњава и додатни услов који подразумијева да у периоду од 26.03. до 29.03.2021. године није имао евидентиран промет путем фискалне касе.

Средства се одобравају за сваког радника који је на дан 31.03.2021. године регистрован у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса НА ПУНО РАДНО ВРИЈЕМЕ. 

Образац Захтјев за додјелу средставa за март 2021. године и списак радника запослених на пуно радно вријеме за које се тражи додјела средстава за март 2021. године преузимају се на овој интернет страници, а исти се обавезно достављају у писаној форми. Попуњен захтјев се може доставити и у електронској форми с тим да је према Уредби мјеродаван писани захтјев.

С обзиром да се очекује велики број захтјева, а у циљу њихове брже обраде, апелујемо да се захтјеви достављају и у електронској форми (у формату Excel документа) и у писаној форми.   

Захтјев је у формату Excel документа и састоји се од сљедећих листова: 

1) „Захтјев" у који се уписују општи подаци о подносиоцу захтјева и броју радника, као и изјава о тачности података,(сви подносиоци)

2) „списак радника":

1. име и презиме радника, ЈМБ радника и радно мјесто радника, (подносилац који је имао забрану обављања дјелатности дужу од 5 дана а не дуже од 15 дана)

2. по банкама у којима имају отворене рачуне, у који се уписују подаци о радницима за које се траже средства (подносилац који је имао забрану обављања дјелатности у периоду дужем од 15 дана) и

3) збирна рекапитулација, у који се уписују све банке, њихови трансакциони рачуни и укупни износи за исплату по банкама (подносилац који је имао забрану обављања дјелатности у периоду дужем од 15 дана).

Подносилац захтјева, који је у марту 2021. године имао забрану обављања дјелатности у периоду дужем од 5 дана а не дуже од 15 дана, подноси захтјев и списак радника под 2) тачка 1. Подносилац захтјева који је имао забрану обављања дјелатности у периоду дужем од 15 дана подноси  захтјев, списак радника под 2) тачка 2. и збирну рекапитулацију.     

Пословни субјект регистрован као привредно друштво или друго правно лице који као претежну (основну) дјелатност не обавља једну од дјелатности из члана 4. Уредбе, дужан је да уз Захтјев достави и копију извода из судског регистра не старију од шест мјесеци, рачунајући од дана ступања на снагу Уредбе. Претежна (основна) дјелатност подразумијева разред једне дјелатности из Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске, која је уписана у Обавјештење о разврставању по дјелатностима, издато од Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), односно која је уписана у електронском Регистру пословних субјеката, који је доступан на интернет страници АПИФ-а.     

Подаци добијени на овај начин, који у складу са прописима који уређују заштиту личних података имају карактер личних података, користиће се само у сврху прописану Уредбом и у друге сврхе се неће користити.  

Попуњен захтјев у електронској форми доставља се искључиво у формату Excel документа (не прилагати скенирне захтјеве и др.), и шаље се на адресу електронске поште: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

У тексту електронске поруке обавезно навести податке: пословно име и ЈИБ подносиоца захтјева.

Захтјев у писаној форми мора бити потписан од стране овлашћеног лица и овјерен печатом подносиоца захтјева и исти се доставља у затвореној коверти на протокол Министарства или путем поште на адресу:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Трг Републике Српске 1

78 000 Бања Лука

са назнаком „ДОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ЗА МАРТ 2021. ГОДИНЕ"

Рок за подношење захтјева за додјелу средставa за март 2021. године је 31.05.2021. године.

Све додатне информације можете добити на бројеве телефона: 051/339-184, 051/339-197, 051/339-455 и 051/339-182.