Opštinska služba za odnose sa javnošću obavještava građane da je načelnik opštine Kostajnica raspisao Oglas za prodaju poljoprivrednog zemljišta putem licitacije.              

 

Predmet javnog oglasa su:

Lokacija u naseljenom mjestu Kostajnica (Ulica Vuka Karadžića)

- k.č. broj 770/5, Brdo, Livada 2. klase, površine  520 m2, Ko Kostajnica, upisana u PL broj 1509, što odgovara starom premjeru k.č. 170/16, u gradu , Oranica, površine 520 m2, Ko Kostajnica, upisana u ZK uložak 2360

- k.č. broj 770/6, Brdo, Livada, 2. klase, površine  455 m2 , Ko Kostajnica, upisana u PL broj 1509, što odgovara starom premjeru k.č. 170/17, u gradu , Oranica, površine  455 m2, Ko Kostajnica, upisana u ZK uložak 2360

- k.č. broj 770/7, Brdo, Livada 2. klase, površine  456 m2, Ko Kostajnica, upisana u PL broj 1509, što odgovara starom premjeru k.č. 170/18, u gradu , Oranica, površine 456 m2, Ko Kostajnica, upisana u ZK uložak 2360

Predmetne nekretnine su u evidencijama o nekretninama upisane kao pravo korištenja i posjed opštine Kostajnica sa 1/1 dijelom.

Prema stručnom nalazu sudskog vještaka poljoprivredne struke cijena zemljišta iznosi 2,18 KM/m2.

Za učešće u licitaciji učesnik je dužan uplatiti na ime kaucije iznos od 500,00 KM na jedinstveni račun trezora opštine Kostajnica broj 567-241-8200-0024-36 sa naznakom 'polog kaucije', prije početka licitacionog postupka, a dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se komisiji.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica.

Osnovni kriteriji za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje nekretnine, koja je predmet licitacije i uvid u dokumentaciju o predmetnoj nekretnini koja se prodaje, u opštini Kostajnica svakim radnim danom od 8.00 do 13.00 časova ili dobiti potrebnu informaciju na broj telefona: 052/663-113 ili 052/663-139, lokal 22.

Zainteresovana lica detaljnije informacije mogu dobiti u šalter sali opštine Kostajnica ili na telefon 052-663-113/139 lokal 22.

Rok za podnošenje prijava i potrebne dokumenatcije je 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“, Oglasnoj tabli Opštinske uprave Opština Kostajnica, JP „Radio Kostajnica“ i web stranici opštine Kostajnica.