Načelnik opštine Kostajnica objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava i dodjelu jednokratne novčane pomoći borcima i ratnim vojnim invalidima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Javni poziv prenosimo u cijelosti:

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet javnog poziva je ostvarivanje prava i dodjela jednokratne novčane pomoći borcima i ratnim vojnim invalidima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

USLOVI ZA ODOBRAVANJE NOVČANE POMOĆI:

Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se na zahtjev lica koja ispunjavaju uslove za dodjelu:

a) da se vodi u evidenciji nadležnog organa u opštini Kostajnica i da mu je rješenjem nadležnog organa utvrđen status borca, odnosno status RVI;

b) da ima prijavljeno prebivalište u opštini Kostajnica najmanje godinu dana prije stupanja na snagu Pravilnika;

v) da je prijavljen na Zavod za zapošljavanje Republike Srpske-filijala Kostajnica ili da ne ostvaruje pravo na penziju preko Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, a ukoliko ostvaruje pravo na penziju da iznos penzije ne prelazi iznos najniže određene penzije u Republici Srpskoj za 2024. godinu;

g) da nije obuhvaćen programom zapošljavanja i samozapošljavanja, predviđenim Akcionim planom zapošljavanja Republike Srpske u 2022. i 2023. godini, kao i da nije koristio novčana sredstva za samozapošljavanje kroz program „Zajedno do posla“.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Zahtjev za novčanu pomoć dostavlja se Odjeljenju za opštu upravu opštine Kostajnica.

Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija u originalu ili ovjerenoj kopiji:

1. uvjerenje MUP-a RS, Policijske uprave Prijedor, Policijska stanica Kostajnica, o dužini prebivališta na području opštine Kostajnica;

2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS, područna jedinica Kostajnica, da je podnosilac zahtjeva nezaposlen, a ukoliko podnosilac zahtjeva nije prijavljen na Zavod za zapošljavanje dostavlja ovjerenu izjavu da je nezaposlen i uvjerenje Poreske uprave o oporezivim prihodima;

3. uvjerenje Fonda PIO da podnosilac zahtjeva nije korisnik prava iz oblasti PIO ili uvjerenje o visini primanja ili ček od posljednje tri penzije;

4. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS, područna jedinica Kostajnica, da podnosilac zahtjeva nije obuhvaćen programom zapošljavanja i samozapošljavanja predviđenim Akcionim planom zapošljavanja RS u 2022. i 2023. godini;

5. kopija tekućeg računa;

6. kopija lične karte.

Dokaz o statusu podnosioca zahtjeva (borac, ratni vojni invalid) pribaviće se po službenoj dužnosti.

POSTUPAK PO ZAHTJEVU:

O dodjeli novčane naknade po osnovu ovog javnog poziva i Pravilnika odlučuje komisija koju imenuje načelnik opštine.

Komisija ima predsjednika i dva člana koje imenuje i razrješava načelnik opštine.

Komisija će nakon razmatranja zahtjeva i dostavljene dokumentacije u roku od 10 dana od dana zatvaranja Javnog poziva utvrditi listu podnosilaca zahtjeva koji ispunjavaju uslove za dobijanje novčane pomoći i listu podnosilaca zahtjeva čiji su zahtjevi nepotpuni, neblagovremeni ili neosnovani.

Liste se objavljuju na oglasnoj tabli i internet stranici opštine Kostajnica. Na objavljene liste može se uložiti prigovor načelniku opštine u roku od osam dana od dana objavljivanja lista na oglasnoj tabli opštine Kostajnica.

Nakon rješavanja uloženih prigovora načelnik opštine utvrđuje konačne liste koje će se objaviti na oglasnoj tabli i internet stranici opštine Kostajnica.

Na osnovu sačinjenih konačnih lista načelnik opštine donosi rješenje na osnovu koga se vrši isplata.

NAČIN ISPLATE NOVČANE POMOĆI:

Načelnik opštine će, u zavisnosti od broja lica koja se nalaze na konačnoj listi i planiranih budžetskih sredstava, svojom odlukom utvrditi visinu jednokratne novčane pomoći.

Na osnovu rješenja isplatu odobrene novčane pomoći vrši Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštine Kostajnica sa računa Budžeta predviđenog za doznake boračkim kategorijama.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Javni poziv biće objavljen na zvaničnoj internet stranici opštine, oglasnoj tabli opštine i putem Radija Kostajnica.

Ako poziv ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Zahtjevi, zajedno sa dokumentacijom, mogu se podnositi neposredno u Odjeljenju za opštu upravu opštine Kostajnica svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 časova ili preporučeno poštom na adresu Svetosavska 16, opština Kostajnica sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ“.