Obavještavaju se svi zainteresovani građani da je načelnik opštine Kostajnica raspisao oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije.

Predmet ovog oglasa je lokacija u naseljenom mjestu  Tavija ( ulica Jovana Dučića) k.č. broj 324/3,  u naravi Tavija-gradilište, površine 600 m2, upisana u PL broj 103/84 , KO Tavija kao posjed Opštine Kostajnica sa dijelom 1/1, što odgovara starom premjeru k.č. broj 648/31, u naravi gradilište, površine 600 m2 , KO Kostajnica,  upisan u zk uložak 1005 kao svojina Država, pravo korištenja opština Kostajnica sa dijelom 1/1.

Predmetne nekretnine su u evidencijama o nekretninama upisane kao pravo korištenja i posjed opštine Kostajnica sa 1/1 dijelom.

Početna cijena prema stručnom nalazu sudskog vještaka građevinske struke iznosi 4,95 KM/m2.

Za učešće licitacije učesnik je dužan uplatiti na ime kaucije iznos od 1.000,00 KM, na jedinstveni račun trezora opštine Kostajnica broj 567-241-8200-0024-36 sa naznakom polog kaucije, prije početka licitacionog postupka, a dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se komisiji.

Učesniku licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija uplaćeni iznos će se uračunati u kupoprodajnu cijenu nekretnine.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica.

Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje nekretnine koja je predmet licitacije i uvid u dokumentaciju o predmetnoj nekretnini koja se prodaje u opštini Kostajnica svakim radnim danom od 8.00 do 13.00 časova ili dobiti potrebnu informaciju na broj telefona: 052/663-113 ili 052/663-139, lokal 22.

Pravo za učešće u javnom nadmetanju podnosi se u pisanoj formi i mora sadržavati:

Za fizička lica: Ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona;

Za pravna lica: Naziv, sjedište, ID ili PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat.

Prilozi uz prijavu:

Dokaz o uplaćenoj kapari (orginalan primjerak uplatnice);

Ovjerena fotokopija Rješenja/Izvoda iz sudskog ragistra za pravna lica;

Ovjerena fotokopija Rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti, ako je učesnik fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost.

Prijave sa navedenom dokumentacijom predaju se lično na protokol u šalter sali opštine Kostajnica ili putem pošte –preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Kostanica, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za prodaju, odnosno opterećenje pravom građenja nepokretnosti u svojini opštine Kostajnica Svetosavska 16, Kostajnica sa naznakom „Oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta“ uz napomenu „Ne otvaraj“.

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme i kontakt telefon.

Prijava će se smatrati nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz oglasa.

Podnosioci neblagovremene prijave ili nepotpune prijave će se podnosiocu vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

Rok za podnošenje prijava i potrebne dokumenatcije je 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“, Oglasnoj tabli Opštinske uprave Kostajnica i veb stranici opštine Kostajnica.