Opštinska izborna komisija Kostajnica obavještava političke subjekte koji su se ovjerili za učešće na Opštim izborima 2022. godine za izbornu jedinicu Kostajnica da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje akreditacija političkim subjektima 15 dana prije dana održavanja izbora, odnosno do 17.09.2022. godine.

Zahtjev za akreditovanje posmatrača za posmatranje rada izborne komisije, Centra za birački spisak i rada na biračkom mjestu i drugim izbornim mjestima, predstavnici političkih subjekata podnose Opštinskoj izbornoj komisiji.

Zahtjev će se smatrati važećim ako su ga potpisala lica koja su u prijavi za ovjeru za učešće na izborima navedena kao lica ovlaštena za zastupanje i čiji je potpis deponovan kod Centralne izborne komisije BiH ili izborne komisije.

Uz zahtjev, politički subjekt će popuniti listu predloženih posmatrača, te obrazac pravila ponašanja sa potpisanom izjavom o poštovanju tajnosti glasanja svakog predloženog posmatrača.

Politički subjekti za posmatrače mogu predložiti samo lica koja su državljani BiH i koja su punoljetna.

Posmatrač ne može biti lice:

a) koje je kandidat na predstojećim izborima

b) čija je kandidatura na predstojećim izborima odbijena ili je njegovo ime naknadno skinuto s liste kandidata

c) kojem je CIK BiH izrekla sankciju zabrane rada u biračkom odboru u Centru za birački spisak ili u Izbornoj komisiji

d) koje je predložio politički subjekt koji nije ovjeren za učešće na izborima

e) koje je član biračkog odbora

f) koje je u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti u izbornoj jedinici za nivo za koji se bira (za opštinsko vijeće ili opštinskog načelnika na lokalnim izborima, za više nivoe vlasti na opštim izborima).

Izborna komisija će odlukom odbiti zahtjev za izdavanje akreditacije i u slučajevima:

a) ako je poništena ovjera političkog subjekta

b) ako predloženi posmatrač ne ispunjava uslove iz čl. 3. Uputstva o uslovima i procedurama za akreditovanje izbornih posmatrača u BiH

c) ako je pojedino lice već predloženo, odnosno ako ga je akreditovao drugi politički subjekt ili udruženje.

Obrazac zahtjeva za izdavanje akreditacije političkim subjektima i obrazac pravila ponašanja i izjava o poštovanju tajnosti glasanja dostupni su na web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba – Opšti izbori 2022.