Načelnik odjeljenja za opštu upravu opštine Kostajnica raspisao je Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog zemljišta – javne površine za postavljanje privremenih objekata na području opštine Kostajnica.

 

Predmet ovog konkursa je dodjela lokacije u Svetosavskoj ulici (kod adresnog broja 13) u Kostajnici, površine 12 kvadratnih metara , na dijelu k.č broj 916/1 KO Kostajnica. Predmetna lokacija se daje u zakup na pet godina.

Početna cijena zakupa po kvadratnom metru iznosi 5,00 KM.

Konkurs je otvoren petnaest dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine Kostajnica i putem JP “Radio Kostajnica”.

Predmetna površina dodjeljuje se na privremeno korišćenje isključivo za namjenu ugostiteljske, trgovinske ili zanatske djelatnosti.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti i predaje u šalter sali kod službenika za prijem zahtjeva, sa naznakom „Komisija za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta“ opština Kostajnica, Svetosavska 16, s napomenom „NE OTVARATI“.

Na poleđini koverte moraju biti podaci o podnosiocu zahtjeva, adresa i broj telefona.

Kandidat je obavezan uplatiti iznos od 50,00 KM na ime troškova postupka putem opštinske administrativne takse.

Zainteresovana lica mogu dobiti detaljnije informacije i zahtjev u šalter sali kod službenika za prijem zahtjeva – info desk ili na telefon broj 052-663-113 lokal 24.